Perception of Color – again.

Color

Entire books have been written about color theory, so I’ll avoid going into too much detail here. It’s

assumed that you’ll select a harmonious color scheme that works with your vision for the theme.

What matters in a theme design is not about the kind of color scheme you use, but rather how you implement it in your theme.

Et citat fra en af de mange, mange bøger om design, i dette tilfælde web design. Lignende tekster kan findes i de andre bøger.

Adobe lavede Kuler® for at hjælpe folk til at lave “harmoniske” farvesammensætninger. Goethe skreve en afhandling om det, og andre gjorde det samme.

Når du nu ser på Kuler®smange farvesammensætninger, kan ikke alle de saoomenætninger virke harmoniske på alle mennesker, selv om de er sammensat efter alle teoretiske regler. Og det selv om man recuderer antallet af mennesker til “os” med samme kultur.

Menneskets farveopfattelse er baseret på et bestemt antal celler og deres fordeling i øjet. Disse celler er kaldet tapper og staver. Tre forskellige slags tapper er følsomme over for farver. Tapper er følsomme overfor lysets intensitet. Staverne er opdelt i dem, der afbalancerer rødt og grønt, og dem, der tager den balance og afbalancer det mod blåt.

For at opleve farver på akurat samme måde skal mennesker have det samme antal celler og den samme distribution af dem i øjet, samt en hornhinde-linse, der afbøjer lyset på nøjagtig samme måde. Min påstand er, at der kun er få mennesker, der har den eksakt samme opfattelse af farver. Og hvis der er nogen, så gør de det kun i en kortere tid.

Påstanden er ikke baderet på “kliniske” (sig statistiske) undersøgelser, men på deduktion – den logiske gennemgang af forudsætninger for en bestemt teori. Dette er forresten samme metode, der er brugt for at bestemme om dyr ser farver og hvordan de ser.

Forudsætninger for en harmonisk farvesammensætning må være, at den opfattes af alle eller mange som harmonisk. Dette forudsætter igen, at mennesker oplever farvnene på nøjagtig samme måde. Når jeg hævder, at farveopfattelsen er individuel, baseret på det faktiske antal fungerende celler og deres distribution i øjet, så hævder jeg også, at det er nær umuligt, at folk opfatter disse farvesammensætninger på samme måde.

Den intelektuelle opfattelse af farver er baseret på kultur og prægning, og korresponderer ikke med de aktuelle farver, men med hvad folk er blevet oplært i at synes om bestemte farver. Dette er en 100% subjektiv bedømmelse af en påstået emotionel oplevelse af en farve, som højest sandsynlig opfattes forskelligt af forskellige personer.

Farve sammensætninger og kombinationer er noget kulturelt. Kulturel prægning er en proces, der mindsker den personlige frihed gennem social accept eller eksklusion.

Farver kan blive målt med apparater og opdelt i procenter af rød, grøn og blå, samt intensiteten af denne blanding eller mangel derpå. Men det betyder ikke, at vi i vores uafhængige naturlige måde oplever disse farver på samme måde. Med målingerne får vi kun et værktøj til at reducere den naturlige farveopfattelse og den personlige emotionelle association af farver. Mennesker bliver tvunget ind i en smal, kulturelt akseptabel opfattelse.

Dermed ikke sagt, at kulturelt accepterede farve sammensætninger ikke har deres fordele. De bidrager til kulturel enighed og accpterede måder at opfatte vores omverden, og er dermed med til at undgå konflikter.

I mine øjne er det dog socialt uacceptabelt at påtvinge en anden ens egen opfattelse af bestemte farver blot fordi man har “autoriteten”. Specielt, hvis denne autoritet mere er taget end givet.

Color

Entire books have been written about color theory, so I’ll avoid going into too much detail here. It’s

assumed that you’ll select a harmonious color scheme that works with your vision for the theme.

What matters in a theme design is not about the kind of color scheme you use, but rather how you

implement it in your theme.

A quote form one of the many, many books on design. In this case web design. Similar text can be found in the other books.

Adobe made Kuler® to help people make “harmonious color  schemes”. Goethe wrote a treatise about it, and many others did likewise.

Now when you look at Kuler®s many color schemes,  not all of those combinations cam be harmonious in the eyes of all people, even though they are based on solid theoretical concepts – not even when you reduce “all people” to all those who share your culture.

The human perception of color is based on a certain number of cells in the eyes. These cells are called cones and rods. Three different kinds of cones are sensitive to a certain range of colored light. Rods are sensitive to the amount of light.  The cones balance of either between red and green or between the combination of red and green and blue.

To experience colors in accurately the same way, requires that people have the same amount ot cones and rods, the same distribution of them in the eye and an eye lens that functions in exactly the same way. My claim is, that only few people have these conditions to perceive colors in exactly the same way. In if there are some, who have exactly the same perception, that will last for only a shorter time.

This claim is not based on “clinic” (say statistical) research, but on deduction – the logical thoughts on the assumptions for a certain theory. That is, by the way, the same method used to conclude what kind of color perception animals have.

Prerequisites for harmonious color scheme must be for all or many to perceive them as harmonious. This again requires, that people perceive colors in exactly the same way.  When I claim, that color perception is an individual matter, base on the actual number and distribution of functioning cone cells and rods in the eye of the individual –then I claim it impossible for people to perceive colors chemes in the same way.

The intellectual perception of colors, based on culture and imprint, does not correspond to the actual colors, but to what people  are “told” about how to react on certain colors. Thus a 100% subjective rating  of a claimed emotional content in a certain color, which whit high probability is perceived different by the people involved.

Color schemes and combinations are a cultural thing. cultural conditioning is a process, that includes a significant limitation of individual free will through social acceptance or exclusion.

Colors can be measured by machines and reduced to percentages of the color red, green and blue in a mix, and that mix’s intensity or lack of intensity.  But that does not imply that we in our independent, natural behavior perceive these colors in the same way. With the measurements one only gets a mechanism to reduce natural color perception  and personal emotional association with colors. People are forced into the narrow culturally accepted perception.

This is not to say, that culturally accepted color schemes do not have their justification. They support a cutural unity and build up accepted ways to relate to the outside world. Thus they are a  social tool to diminish disagreement.

In my eyes it still is an unacceptable social coercion to force ones own subjective perception of certain colors on others, just because one has the “authority” to do so.  Specifically, when that “authority” is taken more than given.

Comments are closed.