To be self-educated

 

Autodidakt

Definition (Wikipedia): En autodidakt (af græsk autodídaktos = “selvlært”) person, er en person, som uden hjælp fra lærere har tilegnet sig en stor viden og et stort erfaringsgrundlag inden for et bestemt område. Denne person er selvlært.

 

Massimo Vignelli nævner I sin “The Viginelli Canon” semantik, syntaktik, pragmatik, disciplin, hensigtsmæssighed som grundlag for sit arbejde.

Semantik forklarer han med nødvendigheden af at undersøge emnet man arbejder med. Alle eller så mange relationer som muligt til  både sender og modtager skal tages i betragtning.

Syntaktik ser han som den korrekte sammenhæng mellem helheden og detaljerne, som skal være konsistent.

Pragmatikken kræver, at man sætter brugbarheden, forståelsen over alt andet. Kan modtageren (eller afsenderen) ikke forstå resultatet, er alt andet ligegyldigt.

Disciplinen er det, der er nødvendigt for at kunne de første tre parametre. Meget disciplin.

Det samme gælder i høj grad for den, der har valgt selvstudier som sin som sin ”levemåde”.  Enhver ny viden skal sættes i korrekt sammenhæng, dets relationer til det nuværende skal være i orden og korrekte og resultatet skal være forståelig, det kræver disciplin.

Det sidste parameter som Vignelli bruger – flertydighed – kan ses som det fakta, at det meste viden ikke er specifikt for ét sammenhæng, men kan bruges til flere sammenhænge.

Bogen ”The Vignelli Canon” er en udmærket kilde til selvstudier, også når man faktisk har arbejdet med stoffet i mange år.

Autodidact

Definition (Wikipedia): Autodidacticism (also autodidactism) is self-education or self-directed learning. In a sense, autodidacticism is “learning on your own” or “by yourself”, and an autodidact is a person who teaches him or herself something. The term has its roots in the Ancient Greek words αὐτός (autós, or “self”) and διδακτικός (didaktikos, meaning “education/teaching”).

 

Massimo Vignelli in his ”The Vignelli Canon” mentions semantics, syntactic, pragmatics, discipline, appropriateness as the base for his work.

Semantics he explains as the need to research the subject you work with. All or most relations to both sender and receiver have to be researched.

Syntactic he sees as the correct interaction between the whole and its details, which has to be consistent.

Pragmatics requires that usability or understanding is above anything else. If the receiver (or the sender) does not understand the result, anything else is useless.

Discipline is what is needed to achieve the first three parameters, lots of discipline.

The same is required for him, who chooses self-education as a way of life. All new knowledge must be in the right context, its relations t the here and now must be correct and the result must allow the student to understand. That requires discipline.

The next parameter Vignelli uses is ambiguity. That can be seen here as the reuse of knowledge from one specific context to other contexts.

The book “The Vignelli Canon” is a good source for self-education, even if you have worked with the subject for years.

Comments are closed.