On graphics

I will – maybe – not bite ….

Verily I say ..?

Posts about graphic design or something like that … My personal views, some professional, some just personal, but also about what I like – or dislike.
Graphic design has been my occupation for about a quarter of a century, and I hope these scribbles mean something for others with the same interest.
Remember: 25 years does not make me an infallible, all knowing guru, just someone 25 years older then he was before. And age is something I do not spend a lot of thoughts on.

Perception of Color – again.

Color

Entire books have been written about color theory, so I’ll avoid going into too much detail here. It’s

assumed that you’ll select a harmonious color scheme that works with your vision for the theme.

What matters in a theme design is not about the kind of color scheme you use, but rather how you implement it in your theme.

Et citat fra en af de mange, mange bøger om design, i dette tilfælde web design. Lignende tekster kan findes i de andre bøger.

Adobe lavede Kuler® for at hjælpe folk til at lave “harmoniske” farvesammensætninger. Goethe skreve en afhandling om det, og andre gjorde det samme.

Når du nu ser på Kuler®smange farvesammensætninger, kan ikke alle de saoomenætninger virke harmoniske på alle mennesker, selv om de er sammensat efter alle teoretiske regler. Og det selv om man recuderer antallet af mennesker til “os” med samme kultur.

Menneskets farveopfattelse er baseret på et bestemt antal celler og deres fordeling i øjet. Disse celler er kaldet tapper og staver. Tre forskellige slags tapper er følsomme over for farver. Tapper er følsomme overfor lysets intensitet. Staverne er opdelt i dem, der afbalancerer rødt og grønt, og dem, der tager den balance og afbalancer det mod blåt.

For at opleve farver på akurat samme måde skal mennesker have det samme antal celler og den samme distribution af dem i øjet, samt en hornhinde-linse, der afbøjer lyset på nøjagtig samme måde. Min påstand er, at der kun er få mennesker, der har den eksakt samme opfattelse af farver. Og hvis der er nogen, så gør de det kun i en kortere tid.

Påstanden er ikke baderet på “kliniske” (sig statistiske) undersøgelser, men på deduktion – den logiske gennemgang af forudsætninger for en bestemt teori. Dette er forresten samme metode, der er brugt for at bestemme om dyr ser farver og hvordan de ser.

Forudsætninger for en harmonisk farvesammensætning må være, at den opfattes af alle eller mange som harmonisk. Dette forudsætter igen, at mennesker oplever farvnene på nøjagtig samme måde. Når jeg hævder, at farveopfattelsen er individuel, baseret på det faktiske antal fungerende celler og deres distribution i øjet, så hævder jeg også, at det er nær umuligt, at folk opfatter disse farvesammensætninger på samme måde.

Den intelektuelle opfattelse af farver er baseret på kultur og prægning, og korresponderer ikke med de aktuelle farver, men med hvad folk er blevet oplært i at synes om bestemte farver. Dette er en 100% subjektiv bedømmelse af en påstået emotionel oplevelse af en farve, som højest sandsynlig opfattes forskelligt af forskellige personer.

Farve sammensætninger og kombinationer er noget kulturelt. Kulturel prægning er en proces, der mindsker den personlige frihed gennem social accept eller eksklusion.

Farver kan blive målt med apparater og opdelt i procenter af rød, grøn og blå, samt intensiteten af denne blanding eller mangel derpå. Men det betyder ikke, at vi i vores uafhængige naturlige måde oplever disse farver på samme måde. Med målingerne får vi kun et værktøj til at reducere den naturlige farveopfattelse og den personlige emotionelle association af farver. Mennesker bliver tvunget ind i en smal, kulturelt akseptabel opfattelse.

Dermed ikke sagt, at kulturelt accepterede farve sammensætninger ikke har deres fordele. De bidrager til kulturel enighed og accpterede måder at opfatte vores omverden, og er dermed med til at undgå konflikter.

I mine øjne er det dog socialt uacceptabelt at påtvinge en anden ens egen opfattelse af bestemte farver blot fordi man har “autoriteten”. Specielt, hvis denne autoritet mere er taget end givet.

Color

Entire books have been written about color theory, so I’ll avoid going into too much detail here. It’s

assumed that you’ll select a harmonious color scheme that works with your vision for the theme.

What matters in a theme design is not about the kind of color scheme you use, but rather how you

implement it in your theme.

A quote form one of the many, many books on design. In this case web design. Similar text can be found in the other books.

Adobe made Kuler® to help people make “harmonious color  schemes”. Goethe wrote a treatise about it, and many others did likewise.

Now when you look at Kuler®s many color schemes,  not all of those combinations cam be harmonious in the eyes of all people, even though they are based on solid theoretical concepts – not even when you reduce “all people” to all those who share your culture.

The human perception of color is based on a certain number of cells in the eyes. These cells are called cones and rods. Three different kinds of cones are sensitive to a certain range of colored light. Rods are sensitive to the amount of light.  The cones balance of either between red and green or between the combination of red and green and blue.

To experience colors in accurately the same way, requires that people have the same amount ot cones and rods, the same distribution of them in the eye and an eye lens that functions in exactly the same way. My claim is, that only few people have these conditions to perceive colors in exactly the same way. In if there are some, who have exactly the same perception, that will last for only a shorter time.

This claim is not based on “clinic” (say statistical) research, but on deduction – the logical thoughts on the assumptions for a certain theory. That is, by the way, the same method used to conclude what kind of color perception animals have.

Prerequisites for harmonious color scheme must be for all or many to perceive them as harmonious. This again requires, that people perceive colors in exactly the same way.  When I claim, that color perception is an individual matter, base on the actual number and distribution of functioning cone cells and rods in the eye of the individual –then I claim it impossible for people to perceive colors chemes in the same way.

The intellectual perception of colors, based on culture and imprint, does not correspond to the actual colors, but to what people  are “told” about how to react on certain colors. Thus a 100% subjective rating  of a claimed emotional content in a certain color, which whit high probability is perceived different by the people involved.

Color schemes and combinations are a cultural thing. cultural conditioning is a process, that includes a significant limitation of individual free will through social acceptance or exclusion.

Colors can be measured by machines and reduced to percentages of the color red, green and blue in a mix, and that mix’s intensity or lack of intensity.  But that does not imply that we in our independent, natural behavior perceive these colors in the same way. With the measurements one only gets a mechanism to reduce natural color perception  and personal emotional association with colors. People are forced into the narrow culturally accepted perception.

This is not to say, that culturally accepted color schemes do not have their justification. They support a cutural unity and build up accepted ways to relate to the outside world. Thus they are a  social tool to diminish disagreement.

In my eyes it still is an unacceptable social coercion to force ones own subjective perception of certain colors on others, just because one has the “authority” to do so.  Specifically, when that “authority” is taken more than given.

Market share and statistics

To find out how much of my time I want to put into making the site I work on compatible with earlier browsers, I started a short search fro data on market shares.  Statistics are tools you need to be truly careful to use, and this search turned up results that clearly show this.

B-dk for instance says that Internet Explorer is the most used browser  with a market share of 50% in this article. w3schools says that  Internet explorer’s market share is only 16,2%, while GearNYT mentions a share of 23,7%.

That is a great span and just shows, that statistics tell you what you want to hear.  I believe the factors in deciding which browser is the most used to so many and so complex, that there is very little meaning in those numbers, when it comes to deciding your own policy on the development for older browsers.

If your site keeps statistics on the browsers used to accesr it, than those are the numbers you want.
My own site (this one)  says that my site is viewed in Firefox by 47.4% of the visitors and that Internet Explorer makes it as number three with 19.2% . IE9 takes 6.7% of those and IE8 7.1% while the “culprit” IE6 still has as much as 4,9% even though Microsoft has declared this ancient browser for dead.

But the site I currently work on says, that among it’s users as much as 54.27% use IE9, 29.7% use IE8  and 0,3% use IE6.

Again quite different numbers, but much more safe to work from than the numbers given by the others above, since these are the actual visitors to your site.

With the warning from Microsoft about the use of IE10 these numbers may change soon, unless they manage to make up for the problems before it is too late. (See these two danish articles:
Politiken and version2.dk

The power of the word, continued

I linked before to a page, which took up this important issue. Here is a follow-up that is in no ways less telling than the first one:

See my earlier link here.

There is also this about the first video.

A bit more about communication and language

It may be, that language, words and ways to say things are not “graphics” as such, but graphic design is about communication and in that case language is within the scope of it. Language is a living part of it, and the designer is at least partly responsible for it. The following aricle, taken from “the99percent.com” is about language in emails: “Why emoticons work”.

Smart talk

I have talked about it before: buzz words and smart words seem to be ther right thing for manu “professionals”. It is so easy to impress with fluid uncomprehensible language. Forbes wrote down 89 of these expressions in this article. I do nothope, that in today’s world there are many bosses, who promote on the basis of these clichees. An for those who use them and som many other “shortcuts”; how abot some honest language? You may even see, that they believe, what you say.

It is the “icing” that sells

A product shot is something that is worked on quite a lot. The product must be shown in it’s most favorable way, even if that means that it is no longer the same product.

This is what MacDonalds does:

HTML5 is what it is about

As DZone writes in this article, it is time to start thinking about HTML5 and it’s usability when it comes to cross platform development. It may be, that HTML 5 is not stndarized all the way, but it works and the you can just as well use it.

So let’s start with <artikel>, <session>, <picture>, <embed> and whatever more there is of new things

The power of words, continued

Just an add-on on my last post.

It is easily said, that words make the difference, but it is true non the less. I worked a lot with words and how to say things in the right way. In NLP one uses the exact way in which things are said, and a message repeated in differen ways can make one understand what is not understood in the original message no matter how good that one was formulated.

Power of words

This may be just a constructiion, but it tells a lot about how important it is to use a better way to say things. Words have power. Thus the one who masters words has power too.

Forgiving CSS

CSS just jumps over, when there is something that is not understood, and goes on later, the moment it is understood again.  That seems to be the rule as long as we talk about files that are considered to be properly formatted CSS style sheets.

In this article Tab Atkins gives a short explanation on what actually happens.

Set to the point

Strategic approaches towards branding.
In my oppinion branding is an art, which takes loads of continuous work – as long as your brand desires to sell its products.

This site has a list of “problems” when it comes to branding.

Specifically one of the point intrigates me:

“We know there are thousands of ways to solve any branding problem a company faces, yet the only valuable solutions are the effective ones. Doing something ineffective in half the time–or “more efficiently” or “more economically”–isn’t progress, but is instead bad business. Very bad business.”

But also:

Social media isn’t a brand strategy. Social media is a channel. While it’s important for a brand to develop something to say, it’s more important to create something that will be heard.”

Read the entire article at risingabovethenoise.com.

To believe or not to believe …

“Consumers today have become a cynical mob of buyers who believe the reviews and ratings of complete strangers much more readily than your brand’s promises and distinctions.

That is the severe conclusion  in this article. David Brier write on  twitter: “What challenges do you face to move your brand from ordinary to extraordinary?”

Branding never has been easy. It requires an endless effort and great honesty to make your customers trust you.

The usage of browsers.

Some time ago (See Web design and browsers) Microsoft declared Internet Explorer 6 to be dead.
Today arstechnica.com has an article about the use of browers. The site writes, that 49.78% use Internet Explorer to look at web pages.

If we take a look at w3schools.com we see some different numbers:

2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
May 18.1 % 35.2 % 39.3 % 4.3 % 2.2 %
April 18.3 % 35.8 % 38.3 % 4.5 % 2.3 %
March 18.9 % 36.3 % 37.3 % 4.4 % 2.3 %
February 19.5 % 36.6 % 36.3 % 4.5 % 2.3 %
January 20.1 % 37.1 % 35.3 % 4.3 % 2.4 %

 

My own small statistics say that 103% of my visitors use Internet Explorer.

There sure is a difference in those numbers. Who is right? I don’t know. Use the statistics on your own page to see what your visitores use to see it. That way you are on more secure ground.  Altogether is a regular analysis of the statistics for your page a good tool for the enhancement ofyour site.

Link

UI and UX: what is the difference?

UI, User interface and UX, User Experience arte far from being the same thing. Where one (the interface) is the platform or frame around what you do, the other (experience) is your perception about what happens when you do.

Designing the user interface requires a lot of forethought an a good insight in how people see and experience the interface. The User experience is something you have to measure to get an idea about how well you did your work..

Stumbleupon has an article about this.

Recycling?

In these days a lot of attention is shown to designs from the 60’ties and 70’ties.

“The Gost of AGIA Publications Past”  shows som examples from that period. It is much like I remember from my very young days.  But modern designers also use designs, that look very much like book covers from the period.

The principles behind thgese desings are rock solid, and they work as well today as they did then.

And recycling is not a new tendency  not even in design.

They were good in the thirties

This page show some nice GE kitchen ads. They are from the 1930’ies, but I believe I have seen ads in that same style (not from GE) as late as in the latter 1950’ies and enven in the 60’ies.

For good sake, the pictures look very much like pictures from 1970’ies cooking books on my shelf.

And yet, much has happened in desing in all those years.

“Cookie laws”

An overview of law rules taken from gilest.org.

 

Dear client,

The European Union has changed the law covering how websites should work, and this affects you.

Please take a few minutes to read through this document. It deals with some technical issues, but we’ve tried to explain them in a non-technical way. If you have any questions – which we expect you will – please call us after you’ve read what follows.

The “cookie law” – everything you need to know

The so-called “cookie law” was passed by the European Union last year, but the UK government allowed an extra year’s grace before treating it as law here. That period of grace ceases at the end of this month (May 2012).

The new law affects millions of websites across the EU. To find out how it affects yours, read on.

First of all: what is a cookie?

“Cookie” is geek-speak for a tiny text file left on your computer by websites you visit.

If you know where to look, you’ll find hundreds, perhaps thousands of cookies stored on your computer’s hard disk. Each one is unique, and relates to a specific website.

Cookies are useful. When you do an online shop with your favourite supermarket and it greets you by name, that’s because it detected the cookie stored on your computer from your last visit.

When you click the “Like this on Facebook” button on another website, and your Facebook account automatically opens up showing your profile, that’s because of the Facebook cookies on your computer.

Cookies are used all over the place, for all sorts of reasons. They’re used routinely by web developers everywhere (including us).

Your website uses cookies too. That’s why the new law affects you.

Why did the European Union change the law?

Because they were worried about privacy. Cookies can be used to track people’s movements on the web. Advertising companies, for example, often use cookies to monitor which websites a person visits. If they see that you visit a lot of websites about cars, they’ll use that information to show you more adverts about cars.

How has the law changed, exactly?

In simple terms, the new law says that website visitors must CHOOSE to accept cookies. Instead of simply saving them automatically, every website they visit has to offer them a choice of accepting or rejecting cookies.

(Strictly speaking, the EU has passed a “directive”, which is an instruction to member states telling them they have to create a new law using their existing legislature. When we refer to the “cookie law”, we’re using that as a simple abbreviation to cover both the EU directive and the law here in the UK.)

That doesn’t sound too difficult

Unfortunately, it’s more complicated than you might think. Almost every website that uses cookies right now was built long before this European legislation was even thought of – as a result, millions of sites have to be altered to comply with the law.

To comply, the code of the each and every one of those sites now has to include:

 • a way of asking visitors whether or not they wish to accept cookies from the website,

and

 • code that keeps the site working no matter what choice the visitor makes. If someone decides not to accept cookies, we need to re-code the site to make it possible for them to continue using the site without them. (Although for some things, like online shops, cookies are essential – in which case we will have to explain to visitors that by rejecting cookies, they are also effectively choosing to disable certain features of the website.)

On the plus side, the new law says that “essential” cookies can be saved without the user’s permission. The definition of what “essential” actually means isn’t precise, but as we understand it, it refers to cookies without which the site would just stop working. Even so, the new law requires your site to tell visitors that those cookies exist, even if it doesn’t ask for permission to save them.

Also, if a web user decides they don’t want cookies, there’s only one way for a website to remember that choice – yes, you guessed it, by saving a cookie!

That’s one reason why many web developers are unhappy about this law. We understand the need to protect user privacy, but the new law, as it stands, poses enormous problems for website developers like us, and owners like you.

Another problem is communicating the issue to users. Most web users have no idea what cookies are, and will be perplexed when asked if they want them or not.

What’s more, cookies are so widespread, that people will very quickly get fed up of being asked to grant permission for them on website after website.

The situation is messy. But it’s now the law, so we have to deal with it.

What are other companies doing about it?

Rather surprisingly, most companies haven’t done a thing. Millions of them, all over the EU, are breaking the law right now as a result.

Even worse, the UK government’s own websites are in the same boat. They use cookies too. Most of them are not complying with the new law.

What are the options?

We’d like to stress at this point: we are not lawyers. We are web developers, and we’re trying to make the best of a bad situation. We do not advocate or condone any of the options listed here: we are simply listing them as possible options.

 1. Comply with the law as it stands. This will require parts of your website to be re-coded. Please call us to discuss this.
 2. Re-code your website to remove cookies completely. This might mean losing some features. Again, call us to talk about this.
 3. Wait. Since even the government hasn’t got its act together on this, some degree of consensus may emerge in the coming months, and we can take action then. The situation may change or become clearer, but we cannot guarantee this.
 4. Ignore the new law. This may leave you open to prosecution.

Our advice is: Don’t Panic!. We’re optimistic that a sensible and pragmatic solution will be possible, especially once larger companies and government departments start taking steps to make their websites compliant.

The fact that essential cookies are considered OK is a big mitigating factor. For some sites, an audit of cookies used might be a good idea, to see what’s essential for the site’s function and what isn’t. Another thing to do is check your website’s published privacy policy – and if you don’t have one, get one drafted. We can help with this.

In summary

 1. Cookies are useful snippets of text that help websites work better
 2. The law about cookies has changed
 3. Your website uses cookies
 4. The situation is messy, and even government websites are not all complying as we would have expected them to
 5. You need to decide what to do about it

 

We hope we have explained everything clearly. If you have any questions, please don’t hesitate to get in touch.

Further reading

Typography and design?

Here is an example of how to (mis)use typography in your design.

Fonts in use describes Dr Bronner’s ways to communicate with an abundance ow words, using an abbundance of typography. The entire text and design can be seen here.

Buzz words

This article is not easy to translate, since a greater part og it is about  the use of English words as technical terms in Danish, where older Danish terms are as “telling” as their English counterparts.

I will make an attempt later on, to translate this.

Finding tutorials

There are lots of books out there, but they are off limit in my budget for the time being. There also is a lot of stuff, which is free – and lawful. But there are large differences in the quality of that stuff as being good for educational purposes. Not many tutorials are written for those who are not beginners and not experts. Those for beginners will be too boring for the one who knows much, and those for expert developers are deterrent.

But there is no way around. If I want to learn it, I have to be bored with the beginner stuff or force my way through the expert stuff.

Let go. Between looking for employers, writing applications, doing scores in the house ( I am there isn’t it?) an many other scores I have to plough through those texts written by experts for experts. I keeps me up in high gear, mentally speaking.

It is much easier with HTLM and CSS. For those I can find stuff that is not offensively simple or irritatingly complex. And lots of it is for free.

I did choose my self to be one, who learns stuff by himself. Nobody ought to say that that is easy. That it definitely is not. But I chose myself and it means freedom and gives great satisfaction, when techniques, principles and methods suddenly become understandable, usable and part op ones toolbox.

Creativity hell

David Brier has written an article about creativity:

“The Oscars remind us that, when it comes to branding, bold creativity–not committees or safe plays–wins the day. Brand identity expert David Brier and cartoonist Tom Fishburne break down what businesses can learn from Hollywood. “

It takes courage to be creative, and lots of hard work and more courage to go against “You cannot have your cake and eat it” thinkers.

New roads

I have started to get a look at the web shop world. In the first place by working with the Magento Community software. Magento Community is an open source platform for web shops – quite comprehensive and rather intimidation to begin with. But the mess has a systematic value, and it did not take me long time to get a better overview, which will let me work with this web shop, when it comes to themes and some of the lighter development. The thin has been built with an inner logic, even though the teacher said the logic was not always applied fully. It takes some care, but most of the work is wit php, html and xml. I look forward to the rest of the process. “Fundamentals of Magento Development” video course by Magento “Building a Magento Theme Start To Finish” video course by Amando Roggio, ecommerce developer (practicalecommerce.com).

Web design and browsers

And what is the meaning for a Danish web designer? If you work with HTML5 you probably use scripts to detect and compensate for browser behaviors. And you probably will go on using the scripts, since they are easy to work with. In my opinion there is no longer need to take special care of the ways IE6 renders HTML, unless you want your site to be seen in China, South Korea, Japan, South East Asia, Saudi Arabia or South Africa. It is said, that sites like Google prefer HTML5, and that sites using it rank higher in the search results. HTML5 also is easier to use in several ways, so there is no cause not to use it. Testing for IE6 compatibility one can forget without getting a bad conscience, unless you have IE6 on a computer that can run it easy at hand. Even if the “rule” says your site must compatible with as many browsers as possible, I doubt many developers test for Netscape or for small browsers. Only the large browsers like FireFox (37.7 %), Chrome (34.6%), Internet Explorer (20,2%), Safari (4.2%) and Opera (2.5%) will be in the testing. Development is about looking into the future, not into the past. The time needed to test for IE6 compatibility costs as much as the time for development, so there you can see a good thing to reduce the cost of development.

A new year – new challenges

Even if you can upgrade this theme relatively easy with “Easy Theme Upgrade”, the many customizations I made in CSS and on the pages, make that this has to be done very careful. I also want to experiment with HTML and CSS in the new version of the theme, so no fast upgrade there. Upgrading WordPress it self also requires careful supervision. This site should not brake down because things are not as the new WordPress expects it to be.

Between learning new tricks and thinking about ways to use them, it will take some time for the update. Normally I do not need much time to learn new stuff, and using it immediately makes it stick better. So let us hope, that other circumstances allow me to do this within the first weeks of this new year (set apart things like a new job or a course, which are circumstances with a much higher priority, than this site).

To be self-educated

 

Autodidakt

Definition (Wikipedia): En autodidakt (af græsk autodídaktos = “selvlært”) person, er en person, som uden hjælp fra lærere har tilegnet sig en stor viden og et stort erfaringsgrundlag inden for et bestemt område. Denne person er selvlært.

 

Massimo Vignelli nævner I sin “The Viginelli Canon” semantik, syntaktik, pragmatik, disciplin, hensigtsmæssighed som grundlag for sit arbejde.

Semantik forklarer han med nødvendigheden af at undersøge emnet man arbejder med. Alle eller så mange relationer som muligt til  både sender og modtager skal tages i betragtning.

Syntaktik ser han som den korrekte sammenhæng mellem helheden og detaljerne, som skal være konsistent.

Pragmatikken kræver, at man sætter brugbarheden, forståelsen over alt andet. Kan modtageren (eller afsenderen) ikke forstå resultatet, er alt andet ligegyldigt.

Disciplinen er det, der er nødvendigt for at kunne de første tre parametre. Meget disciplin.

Det samme gælder i høj grad for den, der har valgt selvstudier som sin som sin ”levemåde”.  Enhver ny viden skal sættes i korrekt sammenhæng, dets relationer til det nuværende skal være i orden og korrekte og resultatet skal være forståelig, det kræver disciplin.

Det sidste parameter som Vignelli bruger – flertydighed – kan ses som det fakta, at det meste viden ikke er specifikt for ét sammenhæng, men kan bruges til flere sammenhænge.

Bogen ”The Vignelli Canon” er en udmærket kilde til selvstudier, også når man faktisk har arbejdet med stoffet i mange år.

Autodidact

Definition (Wikipedia): Autodidacticism (also autodidactism) is self-education or self-directed learning. In a sense, autodidacticism is “learning on your own” or “by yourself”, and an autodidact is a person who teaches him or herself something. The term has its roots in the Ancient Greek words αὐτός (autós, or “self”) and διδακτικός (didaktikos, meaning “education/teaching”).

 

Massimo Vignelli in his ”The Vignelli Canon” mentions semantics, syntactic, pragmatics, discipline, appropriateness as the base for his work.

Semantics he explains as the need to research the subject you work with. All or most relations to both sender and receiver have to be researched.

Syntactic he sees as the correct interaction between the whole and its details, which has to be consistent.

Pragmatics requires that usability or understanding is above anything else. If the receiver (or the sender) does not understand the result, anything else is useless.

Discipline is what is needed to achieve the first three parameters, lots of discipline.

The same is required for him, who chooses self-education as a way of life. All new knowledge must be in the right context, its relations t the here and now must be correct and the result must allow the student to understand. That requires discipline.

The next parameter Vignelli uses is ambiguity. That can be seen here as the reuse of knowledge from one specific context to other contexts.

The book “The Vignelli Canon” is a good source for self-education, even if you have worked with the subject for years.

Perceiving color

The other theory is more about how the eye and the brain interprete the incoming impulses.

This theory says the eye balances colors against each other. Red against green, yellow (which is a combination of red and green) against blue and lighthess against darkness,
According to this, what we perceive are the 6 primary colors: Red, Green, Yellow  Blue White  Black(dark).

May be one should say reddish, greenish and so on. It is beleived, that each type of cone perceives or is able to separate about 100 shades. If the brain is able to combine these shades exponential that a human eye can see/separate about one million shades of color.

Like everything else in nature, there are indiviual variations in the cells and a persons brain, when it comes to receiving and interpreting these colors.

Also see Color perception.

Developing design

Annyas design blog shows an intersting article about design through 70 yeas. Christian Annyas shows Chevrolet speedometer designs from the period 1941 to  2011. The connection between these designs and other designs in the same period seems quite clear.

Food and Photo

If you like both desing and food, like I do, then a page like this, where those things are combined, is a pleasure to see. Photographing food is not the easiest thing to do. Usually food needs to look appetizing and beautiful. I think Venessa Rees did a very good job in these pictures. Sure there has been done quite a bit more of work then just taking fast shots of the food while cooking, which is how most of my food pictures come into being.